< terug naar overzicht

Per 1 januari 2020 introduceert de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een nieuw systeem voor de WW-premie. Daarbij vervalt tevens de sectorale premiedifferentiatie, omdat veel bedrijven niet meer in één sector vallen.

Het kabinet wil werkgevers stimuleren om werknemers vaste contracten aan te bieden De hoogte van de WW-premie gaat daarom afhangen van het soort contract. De WW-premie voor werkgevers wordt lager wanneer een werknemer een vaste baan aangeboden krijgt in plaats van een tijdelijk contract. De hoofdregel is, dat de lage premie geldt voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij sprake is van een oproepovereenkomst. Nulurencontracten en min-maxcontracten komen niet in aanmerking voor de lage premie.

De volgende definitie wordt gebruikt ter vaststelling: “Schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd die de omvang van de te verrichten arbeid eenduidig vastleggen”.

Om in aanmerking te komen voor het lage tarief (2,94%) moet dus een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan zijn. Een stilzwijgende verlenging is niet voldoende om in aanmerking te komen voor het lage tarief. Om toepassing van het hoge tarief (7,94%) te voorkomen, kunt u alsnog een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd sluiten of een addendum op de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uw werknemers overeenkomen.

Omdat deze wijziging een grote administratieve last voor werkgevers met zich meebrengt, krijgen werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan voornoemd  schriftelijkheidsvereiste  voor toepassing van de lage WW-premie (zie Kamerbrief d.d. 9 december 2019).Tot die tijd mogen de werkgevers de lage premie toepassen, als zij maar tijdig voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste.

Advies: Wilt u in aanmerking komen voor de lage WW-premie, dan moet u ervoor zorgen dat uiterlijk vanaf 1 april 2020 een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een schriftelijk addendum in de loonadministratie aanwezig is. Dit moet door werkgever en werknemer zijn ondertekend. Hieruit moet blijken dat de werknemer al vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst was.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op Lisa Kloot via 010-2092777 of stuur een e-mail (kloot@lvh-advocaten.nl).