< terug naar overzicht

Een bestuurder heeft een grote mate van vrijheid bij het besturen van een vennootschap. Aan deze vrijheid is ook een bepaald risico verbonden. Zo kan een bepaalde beslissing achteraf bezien minder gelukkig zijn. Een minder gelukkige beslissing leidt niet zonder meer tot aansprakelijkheid van een bestuurder. Wanneer is wel sprake van bestuurdersaansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid buiten faillissement

Op grond van de wet is de bestuurder tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. De Hoge Raad heeft hieraan nader invulling gegeven door te bepalen dat een bestuurder eerst dan aansprakelijk is indien hem persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Er is sprake van een persoonlijk ernstig verwijt indien een redelijk handelend en bekwame bestuurder in dezelfde omstandigheden van de gewraakte beslissing had afgezien. In geval van onbehoorlijk bestuur is de bestuurder jegens de vennootschap persoonlijk aansprakelijk voor de schade die de vennootschap lijdt. Enkele voorbeelden van onbehoorlijk bestuur zijn: het onttrekken van gelden van de vennootschap voor persoonlijke doeleinden en het niet afsluiten van voor de bedrijfsvoering noodzakelijke verzekeringen.

Naast de vennootschap zelf, kunnen ook derden de bestuurder aansprakelijk stellen. Derden die door het handelen van de bestuurder zijn gedupeerd, kunnen de schade op de bestuurder verhalen. Ook hiervoor geldt dat de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt moet kunnen gemaakt. In de rechtspraak is aangenomen dat een bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt, indien hij namens de vennootschap verplichtingen met die derde is aangegaan terwijl hij wist dat de vennootschap deze verplichtingen niet kon nakomen.

Aansprakelijkheid in geval van faillissement

Wanneer een rechtspersoon failliet wordt verklaard, wordt een curator benoemd om de failliete boedel af te wikkelen. In het kader van de afwikkeling, toetst de curator het handelen van de bestuurder. De curator bekijkt daarbij of de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk vervuld heeft en of, indien dit het geval is, dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Indien de curator meent dat de bestuurder aansprakelijk is, zal hij dat in beginsel moeten bewijzen. Omdat het hier gaat om een zware bewijslast, heeft de wetgever bepaald dat in twee gevallen wordt aangenomen dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling. Dit is het geval indien (i) het bestuur heeft nagelaten een behoorlijke boekhouding te voeren waaruit de rechten en verplichtingen van de vennootschap blijken en (ii) het bestuur nalaat de jaarrekening binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar te publiceren. De bestuurder mag in een dergelijk geval wel proberen te bewijzen dat het niet bijhouden van de administratie of het niet deponeren van de jaarrekening geen belangrijke oorzaak van het faillissement is.

Bestuurdersaansprakelijkheid in het geval van faillissement van een vennootschap brengt met zich dat het bestuur hoofdelijk aansprakelijk is voor het tekort in het faillissement. Het tekort bestaat uit het gezamenlijk bedrag aan schulden plus de faillissementskosten, minus de door de curator gerealiseerde opbrengsten bij liquidatie. Het tekort kan derhalve aanzienlijk zijn wanneer er weinig opbrengsten in de faillissementsboedel zijn.

Aansprakelijkheid voor schulden ontstaan bij oprichting

De oprichters van een rechtspersoon zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens individuele crediteuren voor schulden ontstaan gedurende de periode van oprichting, indien zij wisten of redelijkerwijs konden weten dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou nakomen. Wanneer de vennootschap binnen een jaar na oprichting failliet gaat, dan wordt vermoed dat de oprichter wist dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou nakomen en zal de oprichter het tegendeel moeten bewijzen. Een oprichter behoeft niet per se een bestuurder van de vennootschap te zijn, maar het komt regelmatig voor dat de oprichters, aandeelhouders en bestuurders één en dezelfde zijn. Een bestuurder-oprichter kan derhalve ook met deze vorm van aansprakelijkheid te maken krijgen indien de vennootschap al snel na oprichting failleert.

Fiscale aansprakelijkheid

Een bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor bepaalde door de vennootschap verschuldigde belastingen. Bestuurdersaansprakelijkheid treedt in wanneer niet tijdig melding is gemaakt van het feit dat de vennootschap haar belastingschulden niet zal kunnen betalen. Om aansprakelijkheid te kunnen ontlopen, dient binnen 14 dagen nadat de belasting verschuldigd is schriftelijk betalingsonmacht te worden gemeld.

Deze vorm van aansprakelijkheid komt regelmatig voor na het faillissement van een vennootschap. De vennootschap is dan immers niet meer in staat om de belastingschulden te voldoen en de schulden worden vervolgens verhaald op de bestuurder, tenzij de bestuurder kan aantonen dat het onbetaald laten van de belastingen niet aan hem te wijten is.

Verdere informatie

Met name in het zicht van faillissement is het van groot belang om vroegtijdig te inventariseren of sprake is van mogelijke aansprakelijkheid, zodat toekomstige problemen zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen. Handelingen die gewoonlijk tot de normale bevoegdheden van het bestuur horen, kunnen in het zicht van het faillissement als ‘verdacht’ worden aangemerkt. Het vroegtijdig inwinnen van advies is derhalve niet alleen raadzaam, maar ook noodzakelijk.

Indien u nadere informatie wenst of vragen heeft, kunt u contact opnemen met Rob Steenhoek.

Categories: berichten, nieuwsTags: