< terug naar overzicht

Op een bank of andere financiële dienstverlener die een borgtocht met een particulier aangaat, rust een (bijzondere) zorgplicht die ertoe strekt de particulier te beschermen tegen de gevaren van ondoordachtheid of gebrek aan inzicht.

Achtergrond

Op een bank of andere financiële dienstverlener die een borgtocht met een particulier aangaat, rust een (bijzondere) zorgplicht die ertoe strekt de particulier te beschermen tegen de gevaren van ondoordachtheid of gebrek aan inzicht. In een dergelijk geval heeft de bank of financiële dienstverlener een mededelingsplicht omtrent de risico’s van de borgstelling.

Recentelijk heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vraag of de bijzondere zorgplicht van banken en financiële dienstverleners ook rust op andere instellingen of personen die een particuliere borg bedingen.

De onderhavige procedure

In onderhavige procedure heeft mr. X als curator in een aantal faillissementen onrechtmatig gelden aan de boedels onttrokken. Na zijn ontslag als curator heeft de nieuwe curator een tweetal overeenkomsten gesloten. De eerste is een vaststellingsovereenkomst met mr. X waarin staat opgenomen dat mr. X een bedrag van € 287.465,- aan de boedels verschuldigd is. De tweede overeenkomst is een borgtocht ten behoeve van de nieuwe curator door de echtgenote van mr. X als zekerheid voor de nakoming van de vaststellingsovereenkomst. In het geding vordert de curator (onder andere) nakoming van de rechten uit hoofde van de borgtocht, omdat mr. X zijn verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst niet nakomt. De echtgenote / borg beroept zich op dwaling, stellende dat zij de borgstelling onjuist heeft geïnterpreteerd en voorts dat zij de borgtocht vrijwel blind getekend heeft, terwijl de curator haar bij het aangaan van de borgtocht voor de risico’s had behoren te waarschuwen.

In cassatie

In cassatie oordeelt de Hoge Raad dat de positie van een curator niet op één lijn kan worden gesteld met die van een bank of andere financiële dienstverlener. De borgstelling is immers niet gesloten in het kader van een kredietverstrekking, maar in het kader van het beheer en de vereffening van de faillissementsboedels. In dat kader rust op de curator niet de bijzondere zorgplicht zoals die voor banken en andere financiële dienstverleners voortvloeit uit hun maatschappelijke positie en professionele deskundigheid, aldus de Hoge Raad.

Andere instellingen of personen die een particuliere borg bedingen, zijn dus niet per definitie gebonden aan dezelfde bijzondere zorgplicht als banken en andere financiële dienstverleners.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 – 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws