< terug naar overzicht

Meer duidelijkheid voor de ondernemer en betere kansen voor het MKB.

Sinds 1 april 2013 is de Aanbestedingswet van kracht. Hiermee zijn alle regels over aanbestedingen samengepakt in één wettelijke regeling. De oude regelgeving – die werd gevormd door het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, het Besluit aanbestedingen speciale sectoren en de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden – is vanaf 1 april 2013 komen te vervallen.

Door één overkoepelende wettelijke regeling te vormen, maakt de Aanbestedingswet de regels over aanbestedingen overzichtelijker. Dit komt de transparantie van aanbestedingsprocedures ten goede.

Daarnaast bevat de Aanbestedingswet enkele inhoudelijke wijzingen. Hiervan springen drie wijzigingen het meest in het oog:

  1. Om te beginnen moet de aanbestedende overheid bij iedere opdracht voortaan op objectieve gronden bepalen welk type procedure zal worden gevolgd en welke ondernemers kunnen meedingen. Ingeval een ondernemer daarom verzoekt, moet de overheid de gemaakte keuze schriftelijk motiveren.
  2. Daarnaast verbiedt de Aanbestedingswet het onnodig samenvoegen van opdrachten. Voor samenvoeging van twee of meer kleinere opdrachten tot een grotere opdracht, moet de overheid een deugdelijke reden kunnen aanwijzen. Dit is bedoeld om het midden- en kleinbedrijf een betere kans te geven in aanbestedingsprocedures. Grote ondernemingen ondervinden nog te weinig concurrentie, omdat veel opdrachten te omvangrijk zijn voor kleinere partijen. Met deze wijziging wordt het speelveld minder ongelijk.
  3. Een andere belangrijke wijziging betreft de termijn waarbinnen een inschrijver zich kan verzetten tegen een nadelige uitkomst. Onder het vorige regime moest de teleurgestelde inschrijver minimaal 15 dagen krijgen om zich tot de rechter te wenden. In de Aanbestedingswet is deze termijn verruimd tot 20 dagen.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Daniël van Genderen.