< terug naar overzicht

Veel werkgevers weten dat ze eigenrisicodrager kunnen worden voor de Ziektewet (ZW) of voor de Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijke arbeidsgeschikten (WGA) en dat dit kosten zou kunnen besparen. Wat velen daarentegen niet bekend is, zijn de verplichtingen die horen bij het eigenrisicodragerschap. In dit artikel bespreken we wat het eigenrisicodragerschap is, welke verplichtingen u heeft als eigenrisicodrager heeft en wat u kunt doen als uw ex-werknemer geen medewerking verleent.

 

Eigenrisicodragerschap werkgever Ziektewet

De ZW is een vangnet voor werknemers die geen recht hebben op loondoorbetaling bij ziekte (enkele uitzonderingen daargelaten). Denk bijvoorbeeld aan een werknemer met een contract voor bepaalde tijd die ziek uit dienst treedt of een werknemer die zelf zijn contract opzegt en voor het einde van het dienstverband ziek wordt.

Indien een werkgever ervoor kiest om eigenrisicodrager (ERD) te worden voor de ZW, wordt de werkgever de uitvoerder van de ZW. Werkgever betaalt de ZW-uitkering waarop de ex-werknemer recht heeft. In ruil hiervoor betaalt de ERD een lagere gedifferentieerde premie Werkhervattingskas, omdat geen premie betaald wordt voor de ZW-flex.

Verplichtingen eigenrisicodrager Ziektewet

De eigenrisicodrager ZW moet de re-integratie van de arbeidsongeschikte ex-werknemer begeleiden met als doel werkhervatting. Het UWV controleert de naleving van deze plicht. Voorts is de ERD belast met voorbereiding van besluiten op grond van de ZW. Wil de ERD bijvoorbeeld het ziekengeld weigeren of een maatregel toepassen, dan moet er zorgvuldig een besluit worden genomen. In sommige gevallen is een “Ziektewet-beslissing” nodig van het UWV, bijvoorbeeld bij het beëindigen van de ZW-uitkering, het opleggen van een maatregel die leidt tot gedeeltelijke weigering of het schorsen van de ZW-uitkering. Het UWV dient via een formulier te worden verzocht tot het nemen van een dergelijke beslissing.

Let op: als de werkgever, die eigenrisicodrager is, het ziekengeld niet betaalt, kan de werknemer een verzoek tot overname van betaling indienen bij het UWV. Na betaling door het UWV, zal het UWV het ziekengeld verhalen op de ERD.

De ERD kan de werkzaamheden in het kader van de ZW onderbrengen bij een verzekeraar, maar dit is geen verplichting. Ook kan de ERD de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door het UWV. Het UWV brengt daar kosten voor in rekening.

 

Eigenrisicodragerschap werkgever WGA

Is een werknemer na 104 weken ziekte nog steeds arbeidsongeschikt dan stopt in beginsel de loondoorbetalingsplicht en kan de (ex-)werknemer in aanmerking komen voor een WGA-uitkering. Voor de WGA kunnen werkgevers ook ERD worden, dan wordt enkel nog de basispremie betaald. Voor de IVA kan dit niet, die uitkering wordt betaald uit de algemene middelen.

Verplichtingen eigenrisicodrager WGA

Net als bij de ZW moet de ERD op grond van de WIA de werknemer re-integreren. De werknemer is verplicht om daaraan medewerking te verlenen. Doet hij dit niet, kan de ERD sancties opleggen. De ERD kan de WGA-uitkering gedeeltelijk, blijvend, geheel en tijdelijk weigeren indien de WIA-verzekerde zich bijvoorbeeld niet houdt aan de controlevoorschriften of de informatieverplichting. De Wet WIA schrijft voor aan welke overtredingen een WIA-verzekerde zich schuldig kan maken en welke maatregelen de ERD kan opleggen. De ERD is met het oog op die bevoegdheid om sancties op te leggen een bestuursorgaan. Dit betekent dat de ERD bij het nemen van de beslissing om een sanctie op te leggen gebonden is aan motiveringseisen en een beslistermijn. Ook moet de ERD een bezwaarprocedure inrichten.

Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage en het UWV betaalt in beginsel de WGA-uitkering uit, tenzij de ERD kiest om dit namens het UWV te betalen. Betaalt het UWV de WGA, dan verhaalt het UWV dit op de ERD.

 

Juridische ondersteuning eigenrisicodragerschap WGA en ZW

Eigenrisicodrager worden kan interessant zijn om zo de kosten van ziekte te beperken. Wel is van groot belang dat u als werkgever en eigenrisicodrager op de hoogte bent van de verplichtingen die u heeft richting uw (ex-)werknemers en dat u weet welke sancties en maatregelen u kunt opleggen.

Kiest u ervoor om eigenrisicodrager te worden? Zorg er dan voor dat u voldoende (juridische) ondersteuning heeft. Onze arbeidsrechtadvocaten helpen u graag verder. Neem gerust contact op met Peter Verheijden of Lisa Kloot.