< terug naar overzicht

Op 19 maart 2019 heeft de rechtbank te Utrecht het faillissement uitgesproken van Cool Cat Fashion B.V., bekend van de kledingwinkelketen Cool Cat. Hierbij is mr. D.J. Bos van het kantoor CMS benoemd tot curator.

De specialisten op het gebied van insolventierecht van ons kantoor zijn niet betrokken als curator bij het faillissement van Cool Cat. Wij kunnen dus belanghebbenden als advocaat bijstaan.

Doorstart Cool Cat

Waarschijnlijk tracht de curator een doorstart te realiseren. Wat een doorstart inhoudt kunt u hier lezen.  

Leveranciers van Cool Cat

Als u zaken heeft geleverd aan Cool Cat en geen volledige betaling heeft ontvangen kunt u de vordering ter verificatie in het faillissement indienen. Mogelijk kunt u echter meer rechten geldend maken. Wellicht heeft u een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud bedongen en heeft u recht op teruggave van zaken. Mogelijk kunt u als u roerende zaken (niet registergoederen) geleverd heeft nog een beroep doen op recht van reclame. Dit is een recht dat van rechtswege (dus zonder dat het bedongen is) ontstaat. Het moet schriftelijk worden ingeroepen en ook binnen de wettelijke vervaltermijnen.

De specialisten van ons kantoor kunnen de belangen van leveranciers behartigen, bijvoorbeeld door het ter verificatie indienen van de vordering en het geldend maken van bijzondere rechten. Verder kunnen wij adviseren over vragen als:

Werknemers van Cool Cat

Het is te verwachten dat de curator de arbeidsovereenkomsten spoedig zal opzeggen. Gedurende de opzegtermijn is de werknemer nog in dienst van Cool Cat. Het UWV zal op grond van de loongarantieregeling in beginsel de loonbetaling op zich nemen. Zie over de loongarantieregeling dit artikel.

Het is van belang voor werknemers om zich te realiseren dat zij nog een zeer hoog gerangschikte vordering hebben op de boedel indien zij recht hebben op (nog niet vervallen) vakantiedagen en het UWV deze vakantiedagen niet vergoedt. Dit betreft een boedelvordering die mogelijk ook preferent is.

De Hoge Raad heeft in 2017 geoordeeld dat het adviesrecht van de Ondernemingsraad in beginsel ook bij faillissement geldt. Hier kunt u daar meer informatie over vinden.

De specialisten van ons kantoor kunnen de belangen van werknemers behartigen. Wij kunnen werknemers bijstaan bij het indienen van hun vorderingen. Ook kunnen wij adviseren over vragen als:

  • mag de curator mij aan mijn relatie- of concurrentiebeding houden?

  • in hoeverre behoud ik opgebouwde rechten als een doorstarter mij in dienst neemt?

  • welke informatie is de curator verplicht om aan mij te verschaffen?

Specialisten

De specialisten insolventierecht van Leeman Verheijden HuntjensAdvocaten zijn:

Rob SteenhoekJustin de Vries en Peter de Graaf.

Rob Steenhoek en Peter de Graaf worden regelmatig benoemd tot curator in faillissementen.