< terug naar overzicht

Enige tijd geleden verscheen in het Nieuwsblad Transport een artikel over een proef van transportverzekeraar TVM om veiligheid op de weg te vergroten. Uit onderzoek blijkt, aldus het artikel, dat bij ongevallen vaak (gesproken wordt over maar liefst 71% van de ongevallen) afleiding een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld door het gebruik van smartphones.

Naast het veiligheidsaspect speelt hier voor transportondernemers een belangrijk aansprakelijkheidsaspect.

Ook al is het gebruik (zelfs het vasthouden) van een telefoon door de bestuurder van een rijdend motorvoertuig reeds lang bij wet verboden, de transportondernemer heeft als werkgever de verplichting de chauffeur zodanige aanwijzingen te vertrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de chauffeur in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

De chauffeur is verplicht om in zijn doen en laten tijdens het werk naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen. Naar vermogen wil zeggen in overeenstemming met zijn opleiding en de door de werkgever gegeven voorlichting en werkinstructies.

Het is derhalve van belang duidelijke (veiligheids)instructies te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfsreglement of veiligheidshandboek.

De transportondernemer houdt vervolgens toezicht op het naleven van de instructies gericht op veilig en gezond werken. Mogelijkheden zijn o.a. toolboxmeetings, functioneringsgesprekken en steekproefsgewijze controle.

Indien een chauffeur zich niet houdt aan de instructies, neemt de transportondernemer maatregelen. De maatregel dient in verhouding te staan tot het mogelijke gevaar voor personen en omgeving door het niet nakomen van de afspraken. De maatregel kan variëren van een waarschuwing (mondeling of schriftelijk) tot een sanctie (boete en zelfs in het uiterste geval ontslag).

Daarbij is van belang dat de chauffeur op de hoogte is van mogelijke gevolgen (door het opnemen van sancties bij de instructies). Verder dat de transportondernemer bijhoudt wat hij gedaan heeft om de chauffeur er toe te brengen de regels na te leven. En ten slotte dat het veiligheidsbeleid niet “versloft”, zodat er geen cultuur van gedogen ontstaat.

Toegespitst op het onderwerp afleiding betekent dit, dat de transportondernemer de chauffeurs het gebruik van smartphones tijdens het rijden uitdrukkelijk dient te verbieden en aan de overtreding van dit verbod sancties dient te verbinden. Belangrijk daarbij is het geven van voorlichting over de risico’s die verbonden zijn aan dergelijk gebruik.

Bij gebreke van een dergelijk verbod, sanctiebeleid en voorlichting valt niet uit te sluiten, dat de transportondernemer aansprakelijk wordt gehouden voor de gevolgen van een ongeval waarbij bijvoorbeeld komt vast te staan dat de chauffeur direct voorafgaand aan het ongeval gebruik maakte van een smartphone. Aansprakelijk, niet alleen voor de gevolgen voor derden, maar tevens voor de (gezondheids)gevolgen voor de chauffeur zelf! 

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Peter Verheijden.