< terug naar overzicht

Op 26 juni 2018 heeft de rechtbank te rechtbank te Oost-Brabant het faillissement uitgesproken van Men At Work. Hierbij is mr. Evert Baart van het kantoor Van Diepen Van der Kroef  benoemd tot curator.

De specialisten op het gebied van insolventierecht van ons kantoor zijn niet betrokken als curator bij het faillissement van Men At Work. Wij kunnen dus belanghebbenden als advocaat bijstaan.

Doorstart Men At Work

Media vermelden dat de curator van Men at Work tracht een doorstart te realiseren. Wat dit inhoudt kunt u lezen in het artikel over doorstart. Zie ook het artikel over onrechtmatige concurrentie bij een doorstart.

Leveranciers van Men At Work

Als u zaken heeft geleverd aan Men At Work en geen volledige betaling heeft ontvangen kunt u de vordering ter verificatie in het faillissement indienen. Mogelijk kunt u echter meer rechten geldend maken. Wellicht heeft u een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud bedongen en heeft u recht op teruggave van zaken.  

Mogelijk kunt u als u roerende zaken (niet registergoederen) geleverd heeft nog een beroep doen op het recht van reclame. Dit is een recht dat van rechtswege (dus zonder dat het bedongen is) ontstaat. Het moet schriftelijk worden ingeroepen en ook binnen de wettelijke vervaltermijnen. De mogelijkheid om het recht van reclame in te roepen vervalt, wanneer zowel zes weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, als zestig dagen, te rekenen van de dag waarop de zaak onder de koper (of onder iemand namens de koper) is opgeslagen.

De specialisten van ons kantoor kunnen de belangen van leveranciers van Men At Work behartigen, bijvoorbeeld door het ter verificatie indienen van de vordering en het geldend maken van bijzondere rechten. Verder kunnen wij adviseren over vragen als:

  • wat zijn mijn rechten als de curator zaken waarvan ik eigenaar ben verkoopt?

  • is de weigering van de curator om zaken aan mij te retourneren terecht?

  • hoe verhouden mijn rechten zich tot rechten van andere crediteuren van Men At Work, zoals een pandhouder of de Belastingdienst?

Klik hier voor meer informatie over het recht van reclame en een voorbeeld van een door ons kantoor behandelde zaak.

Werknemers van Men At Work

De curator van Men At Work zal spoedig overgaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomsten. Gedurende de opzegtermijn is de werknemer nog in dienst van Men At Work. Het UWV zal op grond van de loongarantieregeling in beginsel de loonbetaling op zich nemen. U kunt hier meer lezen over de loongarantieregeling.

Het is van belang voor werknemers om zich te realiseren dat zij nog een zeer hoog gerangschikte vordering hebben op de boedel indien zij recht hebben op (nog niet vervallen) vakantiedagen en het UWV deze vakantiedagen niet vergoedt. Dit betreft een boedelvordering die mogelijk ook preferent is.

De Hoge Raad heeft in 2017 geoordeeld dat het adviesrecht van de Ondernemingsraad in beginsel ook bij faillissement geldt.

De specialisten van ons kantoor kunnen de belangen van werknemers van Men At Work behartigen. Wij kunnen werknemers bijstaan bij het indienen van hun vorderingen. Ook kunnen wij adviseren over vragen als:

  • mag de curator mij aan mijn relatie- of concurrentiebeding houden?

  • in hoeverre behoud ik opgebouwde rechten als een doorstarter mij in dienst neemt?

  • welke informatie is de curator verplicht om aan mij te verschaffen?

Specialisten

De specialisten insolventierecht van LVH Advocaten zijn Mr. Rob Steenhoek, Mr. Peter de Graaf en Mr. Justin de Vries.

Zowel Rob Steenhoek als Peter de Graaf worden regelmatig benoemd tot curator in faillissementen.