< terug naar overzicht

In de beste huwelijken kan er een meningsverschil ontstaan, die over het algemeen middels een goed gesprek kan worden geklaard. Een franchiserelatie kan mijns inziens met een huwelijk worden vergeleken. Het is belangrijk continu met elkaar in gesprek te blijven en oog te hebben voor de wederzijdse belangen.

Bij een meningsverschil c.q. geschil in een franchiserelatie kan gedacht worden aan franchise mediation teneinde te trachten gezamenlijk tot een oplossing te komen. Maar wat is mediation eigenlijk? Hoe verloopt het mediationtraject? Wat is het voordeel van mediation? Wat zijn de kosten hiervan? Dit zijn maar een paar vragen die cliënten in de praktijk stellen.

Wat is franchise mediation?

Franchise mediation is een wijze van geschillenbeslechting waarbij franchisegever en franchisenemer (al dan niet in aanwezigheid van de advocaten) met een neutrale bemiddelingsdeskundige (mediator) de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt.  

Waarom franchise mediation?

In het geval partijen de franchiserelatie in stand willen houden en het franchiseconflict met wederzijds respect willen oplossen kan mediation een effectief en goedkoop middel zijn. Een gerechtelijke procedure is over het algemeen tijdrovend en brengt hoge kosten met zich mee, waarbij de uitkomst onzeker is. Als voor mediation wordt gekozen, kiezen partijen er voor niet met elkaar in gevecht te gaan, maar juist onder begeleiding met elkaar in gesprek te gaan teneinde gezamenlijk tot een oplossing te komen waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Middels mediation kan dan ook snel tot een oplossing worden gekomen, hebben partijen de kwestie in eigen hand, wordt er maatwerk geleverd dat is toegespitst op de ontstane impasse en kan de franchiserelatie worden hersteld en behouden. 

Verloop franchise mediationtraject?

Een franchise mediationtraject verloopt over het algemeen volgens een aantal vaste stappen. Bij franchise mediation zijn, kort gezegd, de volgende fasen te onderscheiden:

1. Franchise mediation voorstellen

Het traject vangt aan als een franchisegever of franchisenemer de andere partij verzoekt om te proberen door middel van mediation tot een oplossing van het ontstane franchiseconflict te komen.

2. Geschikte franchise mediator kiezen

Franchisegever en franchisenemer kiezen gezamenlijk een mediator, die bij voorkeur gespecialiseerd is in franchise. Er kan een erkende MfN Mediator worden gekozen.

3. Kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek zal de franchise mediator vertellen op welke wijze het traject zal worden voortgezet en zullen de verwachtingen van franchisegever en franchisenemer worden besproken.

4. Tekenen franchise mediationovereenkomst

De mediation vangt feitelijk aan met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. De mediator stelt een overeenkomst op met daarin de namen van de betrokken, een samenvatting van het geschil alsook de overige gemaakte afspraken met betrekking tot het uurtarief en de geheimhouding. Alles wat tijdens het mediationtraject wordt besproken is vertrouwelijk en mogen partijen zich hierover in een eventuele procedure niet uitlaten.

5. Mediationgesprekken

Tijdens de mediationgesprekken wordt het franchiseconflict besproken en treedt de mediator op als gespreksleider en katalysator. De mediator zal trachten franchisegever en franchisenemer nader tot elkaar te brengen. De mediator dient objectief te blijven.

6. Einde franchise mediation

Indien een voor franchisegever en franchisenemer aanvaardbare oplossing is gevonden, worden de gemaakte afspraken in een vaststellingsovereenkomst opgenomen. In het geval franchisegever en franchisenemer er om wat voor reden dan ook niet in slagen tot een oplossing te komen kan alsnog een gerechtelijke procedure worden aangevangen dan wel worden voortgezet.

Kosten franchise mediation?

Mediators hanteren verschillende uurtarieven. Franchisegever en franchisenemer maken onderling afspraken over de verdeling van de kosten.

Rol juridisch adviseur bij een franchiseconflict?

Er is een aantal voordelen wanneer cliënten zich laten bijstaan door hun juridisch adviseur. De juridisch adviseur kan onder andere juridische en emotionele ondersteuning bieden alsook de mogelijke oplossingen juridisch beoordelen. Voorts kan de juridisch adviseur ervoor waken dat de gemaakte afspraken op de juiste wijze in de vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd, zodat daarover achteraf geen discussie kan ontstaan.

Franchisegever en franchisenemer doen er naar mijn mening verstandig aan in het geval van een franchiseconflict serieus mediation te overwegen. Zeker in het geval zij de franchiserelatie wensen voort te zetten. Franchise mediation kan dan als het ware worden gezien als een soort relatietherapie teneinde de relatie te redden c.q. nieuwe boost te geven.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer 010 – 209 27 77 of per e-mail info@lvh-advocaten.nl.