Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Arbeidsrecht en medezeggenschap

Als ondernemer bent u zuinig op uw mensen. Immers, uw werknemers vormen het belangrijkste kapitaal van uw bedrijf. Zij presteren het beste als zij zich verbonden voelen aan uw onderneming en trots zijn deel uit te maken van ‘’de club’’. Belangrijk is daarbij dat duidelijk is hoe zaken binnen het bedrijf zijn geregeld; dat schept vertrouwen. De verhoudingen, rechten en plichten van uw werknemers moeten dan ook goed worden geregeld en vastgelegd. U kunt daarbij denken aan arbeids-en managementcontracten, directiecontracten en het aanpassen van arbeidsvoorwaarden.

Zijn er redenen om afscheid te nemen van een werknemer, dan kan een advocaat daarbij een toegevoegde waarde hebben. Er spelen immers nogal eens emoties mee; dan kan de inzet van een advocaat bijdragen aan een goed verloop van het afscheid. Uiteraard ligt de focus bij het ontslag op de uiteindelijke (financiële) gevolgen, maar ook wordt gelet op een vlotte en professionele afwikkeling.

Nu het arbeidsrecht recent een aantal wijzigingen heeft ondergaan, is het van belang tijdig advies in te winnen. Wij kunnen u bijstaan bij ontbinding en opzegging van arbeidsovereenkomsten, ontslag van een statutair directeur, en afvloeiingsregelingen. Ook bij problemen met een concurrentiebeding kunt u ons raadplegen.

Wat betreft medezeggenschap hebben onze advocaten de nodige kennis in huis. Zaken als het instellen van een Ondernemingsraad, de samenwerking met de OR of het oplossen van een geschil met de OR, vormen daarvan een onderdeel.

 

terug naar overzicht

Slapend dienstverband: moet het dienstverband met een zieke werknemer na 2 jaar ziekte worden beëindigd?

Na het einde van de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken bij zieke werknemers, kan de werkgever rechtsgeldig de arbeidsovereenkomst opzeggen. Maar in de praktijk gebeurt dit niet altijd. Werkgevers houden de dienstverbanden ‘slapend’ in stand om zo te voorkomen dat de transitievergoeding moet worden uitbetaald. In dit artikel wordt besproken wat een slapend dienstverband is en of dit nog is toegestaan gezien huidige en toekomstige wetgeving.

Harde Brexit: Welke gevolgen heeft dit voor werknemers en werkgevers?

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) (wellicht) de Europese Unie (EU). Nog steeds is onduidelijk of de EU en het VK een deal zullen sluiten over de uittredingsvoorwaarden. De kans daarop wordt steeds kleiner. Indien geen deal wordt gesloten, zal sprake zijn van verstrekkende gevolgen voor werknemers en werkgevers. In dit artikel wordt een aantal van deze gevolgen besproken.

Loondoorbetaling zieke oproepkracht?

Is uw oproepkracht ziek, maar weet u niet of u hem of haar moet doorbetalen? Lees dan onderstaand artikel over de loondoorbetaling van zieke oproepkrachten.

Nieuwe arbeidsrechtelijke wetgeving per 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 is nieuwe arbeidsrechtelijke wetgeving in werking getreden. Graag stellen wij u in dit artikel kort op de hoogte van deze wijzigingen.

Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Ontslag na overtreding rookverbod

Bij bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, geldt dikwijls een algeheel rookverbod, ook op het buitenterrein. Een werknemer van Elementis Specialties in Delden is onlangs op staande voet ontslagen nadat hij het bij dat bedrijf geldende rookverbod had overtreden. De werknemer heeft vervolgens bij de kantonrechter te Almelo doorbetaling van loon en wedertewerkstelling gevorderd. De kantonrechter heeft deze vorderingen op 13 augustus 2010 afgewezen. De kantonrechter heeft onder meer het volgende overwogen: De werknemer is in mei 2001 in dienst getreden. Sinds november 2008 geldt een rookverbod op het gehele bedrijfsterrein, behalve binnen een bepaald gebied dat is aangegeven met een gele lijn. Op bepaalde tijdstippen is het toegestaan om achter deze gele lijn te roken. De werknemer is betrapt toen hij buiten het aangegeven gebied en buiten de toegestane tijdstippen aan het roken was, en is daarop op staande voet ontslagen. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever mag beslissen om een rookverbod op te leggen, nu het gaat om een werkgever waar met gevaarlijke en brandbare stoffen wordt gewerkt. Het is niet aan de werknemer om te beoordelen of de precieze plek waar gerookt wordt wel of niet gevaarlijk is. Volgens de CAO die van toepassing is en de daaronder hangende regelingen, wordt overtreding van het rookverbod gezien als een “zware overtreding”, waarop als sanctie ontslag op staande voet staat. Er zijn diverse nieuwsbrieven onder het personeel verspreid waarin hiervan melding werd gemaakt. Op 21 januari 2009 heeft de werkgever bovendien nog een e-mail rondgestuurd aan de werknemers met de tekst: “vanaf heden zal een ieder die achter de gele lijn of tussen de laboratoria betrapt wordt op roken op staande voet worden ontslagen. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit hetgeen betekent dat we ons dergelijke risico’s niet kunnen veroorloven”. Al met al komt de kantonrechter dan ook tot het oordeel dat de werknemer terecht op staande voet is ontslagen. De werknemer komt tegen deze uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep. Op 14 augustus 2012 oordeelt het Gerechtshof Arnhem dat overtreding van het rookverbod moet worden gezien als het opzettelijk niet nakomen van bevelen/instructies (een zware overtreding). Het gerechtshof achtte van belang dat alle personeelsleden uitdrukkelijk zijn gewaarschuwd voor de gevolgen van overtreding van het rook-verbod, namelijk dat dit tot ontslag op staande voet zal leiden. Ook het gerechtshof komt tot het oordeel dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven.

Ontslag door gebruik sociale media

Het gebruik van sociale media heeft de wereld veranderd. Een enkel twitterbericht kan plotseling erg in de smaak vallen en zo vaak doorgezonden worden dat het aantal lezers hoger is dan de totale oplage van de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat niet, maar het is verstandig om er rekening mee te houden dat er altijd mensen meekijken. Uit de jurisprudentie blijkt dat het gebruik van sociale media ook arbeidsrechtelijke gevolgen kan hebben. De werkgever leest mee. Er zijn al werknemers ontslagen. De grenzen van publiek en privé vervagen..

Wet Arbeid Vreemdelingen

Boete Inspectie SZW Voor het tewerkstellen van buitenlandse werknemers is in Nederland in veel gevallen een vergunning nodig, de zogenoemde tewerkstellingsvergunning. Dit wordt geregeld in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Momenteel geldt de vergunningsplicht niet voor werknemers uit andere EU-landen en niet voor werknemers uit landen die lid zijn van de Europese Vrijhandelsassociatie EVA: Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Voor werknemers afkomstig uit alle andere landen dient dus een vergunning te worden aangevraagd, alvorens de werknemer in Nederland aan de slag mag gaan. Is die vergunning er niet, dan bestaat het grote risico dat een onderzoek van de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) volgt, met een boeterapport als gevolg.

Meer artikelen >