< terug naar overzicht

Een ontslag op staande voet wegens overtreding van veiligheidsinstructies kan rechtsgeldig zijn, indien de werkgever:

  • aannemelijk kan maken dat het veiligheidsbeleid binnen de onderneming hoge prio­riteit heeft;
  • zwaarwegende betekenis toekent aan en belang heeft bij een strikte naleving van de veiligheidsinstructies;
  • de veiligheidsinstructies met grote regelmaat bij de werknemers onder de aandacht brengt en toelicht;
  • haar veiligheidsbeleid daadwerkelijk handhaaft.

Het is van belang dat de werknemer voor ontvangst van documenten waarin veiligheids­voor­schriften zijn opgenomen, heeft getekend. De werkgever dient aandacht te besteden aan per­soon­lijke beschermingsmiddelen in het arbeidsvoorwaardenreglement. Daarnaast kan het van betekenis zijn of de werkgever de opera­tionele mede­werkers een VCA-certificaat heeft laten behalen en in verband met deze certificering regelmatig zogenaamde toolboxmeetings heeft gehouden, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan veiligheidsvoorschriften en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Essentiel is voorts dat specifieke veiligheids­voorschriften altijd schriftelijk door de werkgever worden gegeven en dat overtredingen van voorschriften nooit on­be­sproken worden gelaten. Hierbij dient het beginsel van hoor en wederhoor toegepast te worden.

Een omstandigheid die mede van belang kan zijn, is of de werknemer al eerder schriftelijk is gewaarschuwd voor overtreding van veiligheidsvoorschriften, of daarbij een sanctie (bij­voor­beeld in de vorm van een schorsing) is opgelegd en of daarbij is medegedeeld dat een vol­gen­de overtreding zal leiden tot ontslag op staande voet.

Let wel, bij de beoordeling van een ontslag op staande voet zal de rechter altijd de persoon­lijke omstandigheden van de werknemer blijven afwegen tegen de aard en ernst van de drin­g­en­de reden voor het ontslag.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Peter Verheijden.