< terug naar overzicht

Als eigenaar van een appartementsrecht bent u lid van een Vereniging van Eigenaars. De VvE behartigt de belangen van de gezamenlijke eigenaars. De belangrijkste taak van de VvE is het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het gebouw, zoals de hal, de voordeur, de lift en het trappenhuis. Ook de CV-radiatoren en de raamkozijnen worden in het modelreglement van de VvE vaak als gemeenschappelijk aangewezen.

De VvE  neemt haar besluiten door stemming in een vergadering. Voor de meeste besluiten is vereist dat een meerderheid van leden ermee instemt. Unanieme instemming van alle leden is alleen nodig bij enkele zeer drastische besluiten, zoals de sloop van het gebouw of een belangrijke wijziging van de splitsingsakte. Nu unanimiteit meestal niet is voor­ge­schreven, is er vaak een minderheid van één of meer ontevreden eigenaars. Vaak menen eigen­aars dat de onderhoudskosten ten onrechte worden omgeslagen op de gezamen­lijke eigenaars, of dat zij ten onrechte in hun eentje moeten opdraaien voor een ge­meen­schap­pelijke zaak.

Soms hebben deze eigenaars het recht aan hun zijde omdat een besluit inderdaad niet deugt. Wat kunnen deze dwarsliggers juridisch ondernemen om het ondeugdelijke besluit ongedaan te maken? Dat hangt ervan af. 

  • Is het besluit in strijd met de wet, de statuten, de akte van splitsing of het model­reglement, dan is het nietig. Hiervan is bijvoorbeeld sprake, ingeval de VvE beslist dat de kosten voor het onderhoud van rottende kozijnen voor rekening komen van de afzonderlijke eigenaars, terwijl het modelreglement bepaalt dat deze kosten worden gedragen door de gezamenlijke eigenaars. Het besluit wordt dan geacht niet te bestaan. Om te be­werk­stelligen dat de VvE geen uitvoering geeft aan het besluit, kan men de rechter laten verklaren dat het besluit nietig is. Daarnaast kan men de rechter een verbod laten opleggen tot uitvoering van het besluit.
     
  • Is het besluit in strijd met het huishoudelijk reglement, of genomen op een andere wijze dan statutair is voorgeschreven, dan wel in strijd met de redelijkheid en billijk­heid, dan is het besluit vernietigbaar. Voorbeelden zijn gevallen waarin de leden niet op de juiste manier zijn opgeroepen voor de vergadering, een besluit dat niet met het vereiste aantal stemmen is genomen of een besluit dat onevenredig belastend is voor één of meer eigenaars. Een dwarsliggende eigenaar kan het besluit door de kantonrechter laten vernietigen, binnen één maand nadat hij van het besluit op de hoogte is geraakt.

Wees dus attent op de inhoud van de statuten, de splitsingsakte, het modelreglement en het huishoudelijke reglement. Dat is de enige manier om uw positie als eigenaar te kennen.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Daniël van Genderen.