< terug naar overzicht

Op vrijdag 10 april is een akkoord bereikt tussen de vastgoed- en retailsector over huuropschorting voor winkeliers vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Betrokken partijen zijn IVBN, INretail, Vastgoed Belang, Detailhandel Nederland, EZK, NVB en VGO. Uitgangspunt is dat de financiële pijn als gevolg van de coronacrisis moet worden verdeeld tussen retailers (en hun aandeelhouders), verhuurders, banken en de overheid. Het steunakkoord biedt richtlijnen voor de korte en lange termijn.

Steunakkoord biedt huuropschorting op korte termijn voor huurders winkelpanden

Nederlandse retailers die in de periode april-mei-juni 2020 minimaal 25% omzetverlies lijden als gevolg van de coronacrisis, komen in aanmerking voor een huuropschorting. De huuropschorting geldt voor een periode van drie maanden vanaf april 2020. Het steunakkoord gaat uit van een huuropschorting van minimaal 50% en waar nodig 75 tot 100% mits mogelijk voor de verhuurder rekening houdend met proportionaliteit in grootte en draagkracht. Daar staat tegenover dat de huurder alleen aanspraak kan maken op de huuropschorting indien hij volledige en controleerbare inzage geeft in zijn (offline) omzetverlies.

Steunakkoord gesloten voor Nederlandse retailers

Voor huurders met een internationaal karakter, bijvoorbeeld vanwege een vestiging in het buitenland of een internationale aandeelhouder geldt dat maatwerkafspraken moeten worden gemaakt. Maatwerkafspraken worden alleen aangegaan bij een constructieve opstelling van de retailer.

Ontruiming van het winkelpand en inroepen bankgaranties niet mogelijk

Indien verhuurders en financiers zich aan het steunakkoord verbinden, kunnen zij in beginsel geen gebruik maken van huuruitzettingen en geen aanspraak maken op bank- en/of concerngaranties.

Verplichtingen retailers omtrent huuropschorting

Van de retailers wordt verwacht dat zij zich maximaal zullen inspannen om de winkel weer (veilig) te openen wanneer dit mogelijk is binnen de richtlijnen van de overheid. Op die manier kunnen zij weer omzet genereren. Retailers moeten huur betalen voor zover dit mogelijk is en in goed overleg met de verhuurder. Zij mogen niet eenzijdig de betaling van de huur opschorten.

Kwijtschelding van de huurverplichting retailers op lange termijn mogelijk

Indien na drie maanden de impact van de coronacrisis duidelijk is, komt de huurder mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van de huurbetalingen. Dit zal verschillen per retailer, verhuurder en locatie. Partijen bij dit steunakkoord zullen in mei 2020 na overleg bepalen welke methodiek wordt toegepast op de mogelijkheid tot kwijtschelding. Dit laat echter onverlet dat het verhuurders vrij staat om de huurders vrijwillig verlichting van de lasten te bieden. Ook op de lange termijn geldt als uitgangspunt redelijkheid en billijkheid en geldt dat partijen in de toekomst (met elkaar) verder moeten.

Verhuurders winkelpanden worden gesteund door financiers en overheid tijdens coronacrisis

Banken ondersteunen het steunakkoord en zullen zoveel mogelijk flexibiliteit betrachten. Zij hebben in overleg met de overheid ruimte gekregen om retailers en verhuurders te helpen met hun liquiditeit. Verhuurders en retailers met een financiering tot € 2,5 miljoen kunnen uitstel van aflossing krijgen voor een periode van zes maanden. Voor grotere financieringen is maatwerk vereist. De overheid roept vastgoedfinanciers op om de banken te volgen met de aflossingsvrijstelling.

Steunakkoord retailsector en afspraken huuropschorting tijdens coronacrisis niet bindend

Het steunakkoord is niet bindend. Dit betekent dat verhuurders niet verplicht zijn zich te houden aan de afspraken in het steunakkoord. Afspraken zijn dus niet af te dwingen. Wel geeft het steunakkoord richtlijnen voor de wijze waarop partijen in de retailsector met de gevolgen van de coronacrisis moeten omgaan. Tevens biedt het aanknopingspunten voor huurders en verhuurders die in onderhandeling zijn over huurbetaling of lastenverlichting.

Advocaat huurrecht Rotterdam

Bent u verhuurder of huurder van bedrijfsruimte en bent u benieuwd naar wat deze afspraken voor u betekenen? Of heeft u advies nodig over het voeren van huuronderhandelingen? Neem dan contact op met Yvonne Jansen.

Voor meer corona gerelateerde informatie kunt u terecht bij onze helpdesk.