Peter de Graaf

november 28, 2022

filter berichten op:

De loongarantieregeling: doorbetaling van loon bij faillissement werkgever

2022-06-28T07:26:54+00:00juni 27, 2022|Bedrijven in financiële moeilijkheden, berichten, nieuws, personeel|

In de Werkloosheidswet is een regeling opgenomen die werknemers recht geeft op een uitkering in het geval van betalingsproblemen van de werkgever. De regeling wordt ook wel de loongarantieregeling genoemd. Hierin is ook geregeld op welke uitkering een werknemer aanspraak kan maken in geval van faillissement van de werkgever. In dit artikel bespreek ik de belangrijkste bepalingen van de loongarantieregeling die gelden bij faillissement en ga ik in op een recent arrest van de Hoge Raad dat over dit onderwerp is gewezen.

Is de WHOA van toepassing op vorderingen van bedrijfstakpensioenfondsen voor achterstallige pensioenpremies?

2022-03-08T09:16:32+00:00maart 7, 2022|Bedrijven in financiële moeilijkheden, berichten, nieuws|

De Hoge Raad heeft recentelijk een arrest gewezen over de vraag of de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van toepassing is op vorderingen van bedrijfstakpensioenfondsen voor achterstallige pensioenpremies. De vraag is ontkennend beantwoord. In dit artikel wordt het arrest besproken.

De positie van de MKB ondernemer als schuldeiser bij een WHOA akkoord

2022-02-22T08:37:19+00:00februari 17, 2022|berichten, nieuws|

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Met deze wet is een nieuw herstructureringsinstrument geïntroduceerd. Het doel hiervan is om te voorkomen dat bedrijven failliet worden verklaard terwijl zij nog (deels) levensvatbaar zijn. In de wettelijke regeling is een minimumbescherming voor (kleinere) MKB’ers opgenomen. Dit wordt ook wel de 20% regel genoemd. In dit artikel geef ik en toelichting op de positie van de MKB’er als schuldeiser bij een WHOA akkoord.

Kan een girale betaling van na datum faillissement teruggevorderd worden?

2022-02-22T08:55:24+00:00februari 17, 2022|Bedrijven in financiële moeilijkheden, berichten, nieuws, personeel|

Onlangs heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen waarin twee belangrijke beginselen uit het faillissementsrecht, namelijk het fixatiebeginsel en het beginsel van paritas creditorum, een rol spelen. De zaak ging over een situatie waarin na datum faillissement een girale betaling vanaf de bankrekening van de gefailleerde heeft plaatsgevonden aan een schuldeiser. De vraag die centraal stond was of de curator de betaling kon terugvorderen van de schuldeiser. In dit artikel worden de casus, de relevante beginselen en het oordeel van de Hoge Raad besproken.

Afwijzing homologatieverzoek WHOA akkoord

2022-02-01T14:59:25+00:00januari 31, 2022|Bedrijven in financiële moeilijkheden, berichten, nieuws|

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op 1 januari 2021 in werking getreden. Inmiddels is er een substantieel aantal uitspraken over gewezen. Het is nog steeds de vraag hoe de praktijk zich gaat ontwikkelen en of gezegd kan worden of de invoering van de wet een succes is geweest. Tot op heden is het aantal (gepubliceerde) toegewezen homologatieverzoeken nog relatief gering.

Afwijzing verzoek inzake Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

2022-01-12T13:50:58+00:00maart 15, 2021|Bedrijven in financiële moeilijkheden, berichten, nieuws|

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord is op 1 januari 2021 in werking getreden. Er zijn inmiddels enkele rechterlijke uitspraken in het kader van deze wet gedaan. Er is al een uitspraak bekend waarin een akkoord is vastgesteld (gehomologeerd) door een rechtbank. Hierbij is het beroep op de regeling dus een succes geweest voor de betrokken onderneming.

Ga naar de bovenkant