< terug naar overzicht

Vanwege het corona-virus hebben ondernemers te maken met een vermindering van werk of in sommige gevallen een acuut werkverlies. Derhalve is de NOW-regeling in het leven geroepen. Sinds 6 april 2020 is het loket van het UWV geopend en kunt u een aanvraag indienen. De looptijd van de regeling is voorlopig tot en met 31 mei 2020.

De regeling heeft als doel het tegemoetkomen van werkgevers in de betaling van de loonkosten bij een omzetverlies van ten minste 20% gedurende een periode van 3 maanden vanwege werkvermindering die niet onder het normale ondernemersrisico valt. De regeling dient daarnaast te voorkomen dat werkgevers hun werknemers ontslaan en werknemers massaal een beroep doen op hun WW-rechten.

Hoe werkt de NOW-regeling?

Via de NOW wordt een periode van substantiële omzetdaling overbrugd met een tegemoetkoming in de loonkosten. Bij een omzetdaling van ten minste 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling.

Hoe wordt de hoogte van de subsidie berekent?

De hoogte van de subsidie wordt berekend aan de hand van een formule (A x B x 3 x 1,3 x 0,9). De A staat voor het percentage omzetverlies. De startdatum van de driemaandsperiode valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier. Als de gebruikte tijdvakken voor 2019 niet representatief zijn, bijvoorbeeld door groei van de onderneming of vanwege seizoen patronen, wordt dit niet gecorrigeerd.

De “B” staat voor de totale loonsom in januari 2020. Dit betreft het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Hieronder vallen niet de uitzendkrachten en de DGA is eveneens uitgezonderd. Het loon is per individuele werknemer tot € 9.538 (twee keer het maximumdagloon) gemaximeerd.

In de formule wordt ook rekening gehouden met een forfaitaire opslag van 30% voor werkgeverskosten, zoals de werkgeverspremies en -bijdragen aan pensioen. In de formule is dit dus standaard de factor “1,3”.

De arbeidsrechtadvocaten van LVH Advocaten adviseren u om u te wenden tot uw accountant of administrateur, dan wel gebruik te maken van de handige online rekentools om zelf uw omzetverlies te berekenen.

Hoe werkt het NOW-voorschot?

Nadat positief op de aanvraag is beslist, verleent het UWV een voorschot van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. Gegevens over de loonsom baseert het UWV op de polisadministratie, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen.

Voor het UWV geldt een beslistermijn van dertien weken na ontvangst van de volledige aanvraag. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd om de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen twee tot vier weken.

Wat zijn de verplichtingen van werkgevers gedurende de subsidieverstrekking?

Uit de regeling blijkt dat werkgevers bij subsidieverstrekking verplicht zijn om:

  • De loonsom gelijk te houden aan januari 2020;
  • Werknemers niet te ontslaan via een UWV-ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden (a-grond);
  • De subsidie alleen aan te wenden voor loonkosten;
  • In overleg te treden met hun medezeggenschapsorgaan;
  • Administratieve verplichtingen (zie regeling).

De consequentie van deze verplichting is dus dat u geen werknemers kunt ontslaan. Dit verlaagt namelijk uw loonsom. Dit geldt ook voor oproepkrachten. Ook het niet verlengen van tijdelijke contracten en het ontslaan van werknemers in de proeftijd leidt tot een verlaging van uw loonsom. Uiteraard betekent dit niet per direct dat u geen tijdelijke contracten kunt beëindigen. U zult echter wel een financiële afweging moeten maken.

Ontslaat u toch werknemers op de a-grond na 18 maart 2020, dan kan een financiële sanctie worden opgelegd. Bij overtreding wordt het loon van de ontslagen werknemer plus 50% in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke subsidie wordt gebaseerd.

Kunt u NOW aanvragen voor een onderdeel van uw bedrijf?

Nee, dat kan niet. Als sprake is van een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau; daarmee wordt zo goed mogelijk aangesloten bij het verband tussen de omzetdaling en inzet van personeel en bij wat het in jaarrekeningenrecht gebruikelijk is.

Als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, krijgen afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern dus geen tegemoetkoming. Het is aan het concern om, als het hele concern geen of beperkt omzetverlies heeft, verantwoordelijkheid te nemen voor de werknemers van onderdelen met meer omzetverlies.

Informatie

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Lisa Kloot