< terug naar overzicht

Tijdelijk verhuurde woningen die bestemd zijn voor afbraak, tellen toch mee voor de verhuurdersheffing.

Dit besliste de Hoge Raad op vrijdag 17 augustus 2018 in zijn arrest. In deze zaak ging het om een gemeente die eigenaar was van 62 anti-kraakwoningen en 30 leegstandwetwoningen en deze woningen tijdelijk verhuurde. In geschil was of de anti-kraakwoningen en de leegstandwetwoningen terecht in de verhuurdersheffing waren betrokken.

Voor wie geldt de verhuurderheffing?

Per 1 januari 2018 geldt de verhuurdersheffing wanneer u eigenaar bent van meer dan vijftig huurwoningen waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan € 710,68 (de liberalisatiegrens).

Wanneer is een woning voor verhuur bestemd?

In deze zaak stelde de gemeente zich op het standpunt dat de betreffende anti-kraakwoningen en leegstandwetwoningen géén voor verhuur bestemde woningen zijn in de zin van de Wet verhuurdersheffing. Over deze woningen zou daarom geen verhuurdersheffing geheven moeten worden.

De Hoge Raad is daar niet mee eens en legt uit dat iedere “in Nederland gelegen voor verhuur bestemde woning” is aan te merken als huurwoning. Het begrip ‘voor verhuur bestemd’ is in de parlementaire geschiedenis niet nader omschreven. Als uitgangspunt geldt daarom dat wanneer een woning op de peildatum daadwerkelijk wordt verhuurd, die woning op dat moment ‘voor verhuur is bestemd’. Daarnaast geldt dat ook huurwoningen die op de peildatum leeg staan, maar wel (voor een bedrag tot de liberalisatiegrens) te huur worden aangeboden, aan te merken zijn als ‘voor verhuur bestemd’.

Is een antikraak- of leegstandwetwoning een voor verhuur bestemde woning?

De Hoge Raad oordeelt dat de wetsgeschiedenis geen aanknopingspunten biedt om de categorie ‘voor verhuur bestemde woningen’ in te perken. Dit betekent dat ook anti-kraakwoningen en leegstandwetwoningen voor verhuur bestemd zijn. Dit draagt bij aan de gelijkheid van verhuurders. De omstandigheid dat een daadwerkelijk verhuurde woning op termijn wordt afgebroken ten behoeve van stedelijke (her)ontwikkeling, maakt dat niet anders. Evenmin is van belang met welke doelstellingen de verhuur plaatsvindt. Ook indien de verhuur (mede) plaatsvindt met het oog op het tegengaan van vandalisme en verloedering, is de woning ten tijde van de verhuur een ‘voor verhuur bestemde’ woning. De 62 anti-kraakwoningen en 30 leegstandwetwoningen van de gemeente telden dus mee voor de verhuurdersheffing.

Informatie

Wilt u weten of uw huurwoningen meetellen voor de verhuurdersheffing of heeft u een andere vraag met betrekking tot dit onderwerp? Neem dan contact op met Yvonne Jansen.