< terug naar overzicht

Door de coronacrisis worden veel ondernemers geconfronteerd met omzet- en werkverlies. Om die reden heeft de overheid de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Wegens het voortduren van de coronacrisis wordt de steunmaatregel NOW, die in maart 2020 startte, per 1 oktober voor de tweede keer verlengd (NOW 3.0).

Om banen te beschermen gedurende de coronacrisis kunnen ondernemers een deel van de loonkosten vergoed krijgen, afhankelijk van hun omzetverlies. In de systematiek komt NOW 3.0 grotendeels overeen met NOW 1.0 (maart, april, mei) en NOW 2.0 (juni, juli, augustus en september). Echter, brengt NOW 3.0 ook een aantal wijzigingen met zich mee. In dit artikel worden alle wijzigingen en voorwaarden met betrekking tot NOW 3.0 besproken.

Voor welke periode geldt NOW 3.0?

NOW 3.0 duurt 9 maanden en wordt opgedeeld in 3 tijdvakken van 3 maanden. NOW 3.0 betreft dus een langere periode en loopt tot 1 juli 2021. Het vergoedingspercentage gaat per tijdvak geleidelijk naar beneden. In de eerste periode van NOW 3.0 (vanaf 1 oktober 2021) zal het maximale vergoedingspercentage 80% bedragen. Het maximale vergoedingspercentage zal in de tweede periode (vanaf 1 januari 2021) 70% bedragen. In de derde periode (vanaf 1 april 2021) zal het maximale vergoedingspercentrage 60% bedragen.

Mogelijkheid tot daling loonsom

Het maximale vergoedingspercentage zal aldus geleidelijk dalen. Hier staat wel tegenover dat ondernemers meer ruimte krijgen om de onderneming te herstructureren. NOW 3.0 biedt namelijk de mogelijkheid om de loonsom te laten dalen zonder dat dit consequenties heeft voor de hoogte van het subsidiebedrag. In de eerste periode van NOW 3.0 kan de loonsom met 10% dalen, in de tweede periode met 15% en in derde periode met 20%. Ondernemers hebben nu meer ruimte om te bezuinigen op de loonkosten.

Inspanningsplicht werkgever

De kortingen op het subsidiebedrag bij ontslag om bedrijfseconomische omstandigheden die golden binnen NOW 1.0 en 2.0 komen te vervallen in NOW 3.0. Hiervoor komt wel een inspanningsverplichting in de plaats. Werkgevers dienen inspanningen te verrichten om mensen die hun baan gaan verliezen te begeleiden naar nieuw werk. Werkgevers die geen contact met UWV zoeken in het kader van de begeleiding naar een nieuwe baan, terwijl zij wel bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvragen, kunnen bij de vaststelling van de subsidie met 5% worden gekort.

Hoeveel bedraagt het maximaal te vergoeden loon per werknemer?

In het eerste en tweede tijdvak van NOW 3.0 zal het maximaal te vergoeden loon hetzelfde zijn als tijdens NOW 1.0 en 2.0. Dit betreft twee keer het maximum dagloon zodat het maximaal te vergoeden loon per individuele werknemer €9.538 per maand bedraagt. Vanaf het derde tijdvak van NOW 3.0 (april 2021) wordt het maximaal te vergoeden loon verlaagd naar één keer het maximum dagloon. Dit betreft dan een maximaal bedrag van €4845 per maand per individuele werknemer.

Voor wie is NOW 3.0?

Of een ondernemer in aanmerking komt voor NOW 3.0 verschilt per tijdvak. Voor het eerste tijdvak van NOW 3.0 geldt dat alle werkgevers met een verwacht inkomensverlies van ten minste 20% in aanmerking komen. Vanaf januari 2021 (tweede en derde tijdvak) dient er een verwacht inkomensverlies van ten minste 30% te zijn. Ook dit is een wijziging ten opzichte van NOW 1.0 en 2.0.

Vanaf wanneer kan NOW 3.0 worden aangevraagd?

De subsidie voor de eerste periode van NOW 3.0 kan worden aangevraagd vanaf 16 november 2020. De aanvraag kan met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020 worden ingediend. Een werkgever kan per tijdvak beslissen om wel of geen aanvraag te doen. Het maakt daarnaast ook niet uit of de werkgever eerder aanspraak heeft gemaakt op NOW 1.0 of 2.0.

Nadat positief op de aanvraag is beslist, ontvangt een werkgever een voorschot van 80% van het subsidiebedrag zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. Indien het subsidiebedrag definitief is vastgesteld, ontvangt de werkgever de overige 20%. 

Samenvattend: de belangrijkste wijzigingen op een rij

  • NOW-regeling wordt verlegd tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
  • In het tweede en derde tijdvak van NOW 3.0 moet het minimale omzetverlies 30% in plaats van 20% zijn.
  • De vergoedingspercentages zullen geleidelijk worden afgebouwd over 9 maanden: van 80%, naar 70% naar 60%.
  • Tegenover de afbouw van vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat het ten koste gaat van de subsidie.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak van NOW 3.0 worden verlaagd naar één keer het maximaal dagloon.
  • Als een werkgever een NOW 3.0 subsidie aanvraagt, is hij verplicht om zich in te spannen om met ontslag bedreigde werknemer van werk naar werk te begeleiden.

Informatie

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u contact op nemen met onze arbeidsrechtadvocaten, Peter Verheijden en Lisa Kloot.

Categories: berichten, nieuwsTags: