< terug naar overzicht

In dit artikel wordt stilgestaan bij de te nemen stappen voor werkgevers in het re-integratieproces van zieke werknemers. Re-integratieverplichtingen voor werkgever en werknemer ontstaan wanneer de werknemer langdurig ziek (arbeidsongeschikt) is. Het re-integratieproces start derhalve bij de ziekmelding van de werknemer.

Het doel van de re-integratie is dat de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. In beginsel is dit gericht op terugkeer in de eigen functie en als dat niet mogelijk is, wordt ingezet op passende arbeid, eventueel buiten de eigen organisatie.

Stap 1: melding bij de bedrijfsarts

Een werknemer die naar verwachting langdurig ziek zal zijn, moet aangemeld worden bij de bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts zal beoordelen of de werknemer arbeidsongeschikt is. Eventueel kan een casemanager worden ingezet.

Stap 2: probleemanalyse bedrijfsarts

De werknemer moet in de eerste zes weken van arbeidsongeschiktheid minimaal 1 gesprek hebben gevoerd met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts maakt in dat gesprek een probleemanalyse en beoordeelt de belastbaarheid van de werknemer.

Stap 3: plan van aanpak re-integratie werknemer

Uiterlijk in week 8 moeten werkgever en werknemer een plan van aanpak opstellen. In het plan van aanpak worden de afspraken omtrent re-integratie vastgelegd, zoals de te verrichten werkzaamheden, opbouw, aanpassing werkplek e.d. Dit document dient – indien nodig – gedurende de re-integratie te worden geëvalueerd en bijgesteld.

Stap 4: voortgangsgesprekken met werknemer

Het is verstandig om iedere 6 weken de voortgang van de re-integratie met de werknemer te bespreken. Dit kan gedaan worden aan de hand van beoordelingen van de bedrijfsarts. Zijn er wijzigingen in de gezondheid en/of belastbaarheid van de werknemer dan dient wellicht de probleemanalyse of het plan van aanpak te worden aangepast.

Stap 5: melding arbeidsongeschiktheid UWV in week 42

Is de werknemer nog arbeidsongeschikt in week 42, dan dient uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werknemer 42 weken ziek is, een melding bij het UWV te worden gemaakt van arbeidsongeschiktheid. Op het niet nakomen van deze verplichting staat een boete.

Stap 6: eerstejaarsevaluatie re-integratie werknemer

Na 52 weken dient de eerstejaarsevaluatie plaats te vinden. Hier wordt besproken hoe de re-integratie verloopt en of het plan van aanpak nog voldoet. Ook bepalen partijen of de re-integratie in het eerste spoor wordt voortgezet of dat het tweede spoor (re-integratie buiten eigen organisatie bij het ontbreken van passende arbeid) ingezet moet worden. Let op: in sommige gevallen moet het tweede spoor eerder ingezet worden. Twijfelen partijen over de re-integratie, dan kan dit een goed moment zijn om een UWV deskundigenoordeel aan te vragen.

Stap 7: WIA-aanvraag

In week 88 ontvangen werkgever en werknemer een brief van het UWV dat werknemer een WIA-aanvraag kan doen. Het is van belang dat de werknemer dit tijdig doet. Het UWV kan namelijk de loondoorbetalingsverplichting verlengen als het te laat wordt aangevraagd.

Stap 8: eindevaluatie re-integratie werknemer

Is de werknemer na 104 weken niet of niet volledig aan het werk in zijn eigen functie, dan wordt de eindevaluatie (formulier UWV) gehouden. In dit gesprek wordt de re-integratie besproken en de stand van zaken.

Stap 9: Re-integratieverslag

Van belang is dat werkgever gedurende de re-integratie alle stappen schriftelijk vastlegt. Voor de WIA-aanvraag is namelijk een re-integratieverslag benodigd. Dit bevat minimaal: (1) probleemanalyse, (2) plan van aanpak, (3) bijstelling probleemanalyse, (4) eerstejaarsevaluatie, (5) actueel oordeel bedrijfsarts, (6) eindevaluatie en (7) medische informatie.

Aan de hand van die informatie toetst het UWV de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer. Is dit onvoldoende, dan kan een loonsanctie worden opgelegd door het UWV. De loonsanctie omhelst een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting en voorzetting van de re-integratie voor een bepaalde periode (derde ziektejaar).

Stap 10: (optioneel) beëindiging arbeidsovereenkomst

Als de werknemer bijna 104 weken arbeidsongeschikt is (minimaal 101 weken), kan werkgever alvast een ontslagvergunning aanvragen. Zodra de ontslagaanvraag compleet is, beslist het UWV meestal binnen 4 weken of toestemming verleend wordt voor opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Let op: het uitgangspunt is dat op de werkgever ook na het eindigen van de loondoorbetalingsverplichting re-integratieverplichtingen rusten, ook als de werknemer volledig arbeidsongeschikt is in de zin van de WIA. Dit is slechts anders wanneer via het UWV de arbeidsovereenkomst is opgezegd of als het dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigd is (Rechtbank Noord-Holland 29 december 2020).

Advocaat nodig voor bijstand re-integratieproces werknemer?

Kortom, het is gedurende het re-integratieproces belangrijk om alle stappen te doorlopen en deze schriftelijk vast te leggen. Zo voorkomt u een loonsanctie. Ook is het belangrijk dat u vroegtijdig advies inwint als de re-integratie vastloopt, dan kan bijvoorbeeld een UWV deskundigenoordeel worden aangevraagd of er kan een loonopschorting of loonstop worden ingezet. Wij adviseren u graag over het re-integratieproces en meer. Voor vragen kunt u contact opnemen met Peter Verheijden of Lisa Kloot.