Afbeelding
Nieuws

Afwijzing nieuwe franchiseovereenkomst grond voor opzegging?

vrijdag 18 augustus 2017

De basis van een franchiserelatie is de franchiseovereenkomst. Hierin zijn de rechten en verplichtingen tussen franchisegever en franchisenemer vastgelegd. In een langdurige franchiserelatie is het niet onaannemelijk dat franchisegever bij het voortzetten van de franchiserelatie een nieuwe franchiseovereenkomst aan franchisenemer wilt voorleggen, omdat de huidige franchiseovereenkomst bijvoorbeeld gedateerd is dan wel onvoldoende aansluit op de praktijk.

Maar wat gebeurt er in het geval een franchisenemer niet kan instemmen met de inhoud van de nieuwe franchiseovereenkomst, omdat deze een verslechtering betekent van zijn rechtspositie ten opzichte van franchisegever? Is franchisegever in een dergelijke situatie gerechtigd de franchiserelatie met de betreffende franchisenemer te beëindigen?

Op 8 augustus 2017 is een vonnis in kort geding gepubliceerd waarbij de rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat de afwijzing van een nieuwe franchiseovereenkomst door franchisenemer geen grond is voor opzegging door franchisegever.

Waar ging deze kwestie over?

Op 1 december 1997 heeft franchisenemer met franchisegever een franchiseovereenkomst gesloten, op grond waarvan aan franchisenemer het recht is verleend om als zelfstandig ondernemer een snackbar te drijven overeenkomstig het Bram Ladage-systeem. Vanwege het feit dat franchisenemer weigerde met een nieuwe franchiseovereenkomst in te stemmen, heeft franchisegever bij brief van 29 november 2016 de franchiseovereenkomst tegen 31 december 2017 opgezegd, omdat naar haar mening in redelijkheid niet van haar kon worden verlangd de franchiseovereenkomst na expiratiedatum te laten voortduren. Franchisenemer kon zich kennelijk niet verenigen met de opzegging waardoor hij een kort geding heeft aangespannen teneinde nakoming van de franchiseovereenkomst na expiratiedatum te vorderen.

Oordeel Rechtbank

De rechtbank oordeelde dat het nastreven van uniformiteit in alle franchiseovereenkomsten op zichzelf geen rechtvaardiging voor een opzegging is. Franchisegever is contractueel weliswaar verplicht om in gelijke gevallen gelijke voorwaarden te hanteren, maar naar het oordeel van de rechtbank brengt dat niet mee dat franchisenemer zonder meer gehouden is om in te stemmen met aanpassing van zijn franchiseovereenkomst. Op grond van de geldende franchiseovereenkomst heeft franchisegever weliswaar het recht om wijzigingen daarin aan te brengen, maar alleen indien een daadwerkelijke wijziging in het systeem dit in redelijkheid rechtvaardigt. Dat daarvan sprake is - naar het oordeel van de rechtbank - onvoldoende door franchisegever onderbouwd ten gevolge waarvan de opzegging geen doel treft.

Conclusie

Dit vonnis in kort geding laat zien dat een franchisegever wijzigingen in de franchiseovereenkomst niet altijd gewoonweg kan doorvoeren. Ook niet op het moment dat partijen een nieuwe franchiseovereenkomst dienen te sluiten. Een en ander is namelijk afhankelijk wat hetgeen partijen voor aanvang van de franchiserelatie in de franchiseovereenkomst hebben vastgelegd. In het geval in de franchiseovereenkomst van franchisenemer was bepaald dat de franchiserelatie enkel zal worden verlengd indien franchisenemer instemt met de inhoud van de opvolgende franchiseovereenkomst had franchisegever wel de franchiseovereenkomst kunnen beëindigen. Dit vonnis maakt weer eens duidelijk dat het belangrijk is e.e.a. goed schriftelijk overeen te komen.

Informatie

Voor informatie over franchising kunt u contact opnemen met Sabriye Ort.

 

Sabriye Ort

franchise, distributie en agentuur, contractenrecht, huurrecht

+31 (0)10 209 27 77
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Sabriye Ort
Zoek in artikelen
Mieke Bestebreurtje

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31 (0)10 209 27 76 bestebreurtje@lvh-advocaten.nl
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Hein Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 63 kernkamp@lvh-advocaten.nl
Jack Leeman

procesvoering, onderneming en aandeelhouders, vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 leeman@lvh-advocaten.nl
Jannine Meijer

onderneming en aandeelhouders, incasso

+31(0)10 209 27 45 meijer@lvh-advocaten.nl
Anouk Mullenders

scheiding (voor ondernemers)

+31 (0)10 209 27 55 mullenders@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 206 17 81 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Sabriye Ort

franchise, distributie en agentuur, contractenrecht, huurrecht

+31 (0)10 209 27 77 ort@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

incasso, onderneming en aandeelhouders, luchtvaart

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 40 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering, incasso

+31 (0)10 209 27 75 vanwesten@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl

Franchise, distributie en agentuur

+31(0)102092777 ort@lvh-advocaten.nl