Bijzondere bedingen2021-12-29T14:38:40+00:00

Personeel

Home » Specialismen » Personeel » Bijzondere bedingen

Bijzondere bedingen

In haast iedere arbeidsovereenkomst zijn ‘bijzondere bedingen’ opgenomen. Ze beschermen ieder een ander belang van de werkgever, waaronder het beschermen van het bedrijfsbelang, het tegengaan van onrechtmatige concurrentie of het tussentijds kunnen beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Een -niet volledige- opsomming van bijzondere bedingen:

  • Concurrentie- en relatiebeding;
  • Geheimhoudingsbeding;
  • Nevenwerkzaamhedenbeding;
  • Wervingsbeding;
  • Tussentijds opzegbeding;
  • Boetebeding;
  • Studiekostenbeding;
  • Proeftijdbeding.

Een goede formulering en afbakening van het beding bepaalt de rechtskracht en effectiviteit ervan. En uiteraard de mogelijkheid om het beding zo nodig te kunnen handhaven.

Concurrentiebeding in arbeidscontract opnemen

Een concurrentiebeding kan opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst van de werknemer als u na het einde van de arbeidsovereenkomst wilt voorkomen dat de (ex-)werknemer werkzaamheden of activiteiten gaat verrichten die concurrerend zijn met uw onderneming. Het beschermt uw bedrijfsdebiet.

Het concurrentiebeding moet schriftelijk overeengekomen worden. In beginsel mag dit alleen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het is slechts mogelijk om het beding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, indien dit noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend bedrijfs-of dienstbelang. Deze motivering moet opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst, anders is het beding nietig.

Tevens dient uw concurrentiebeding goed afgebakend te zijn. Dit betekent dat u de reikwijdte van het beding moet opnemen, waaronder (i) de duur van het beding, (ii) de functionele reikwijdte en (iii) de geografische reikwijdte. Deze afbakening is afhankelijk van (de aard en de activiteiten van) uw onderneming en de functie van de werknemer.

Gaat u een arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan verlengen, of wijzigt de functie van uw medewerker en wilt u de werking van het concurrentiebeding behouden? Dan dient dit in de regel opnieuw overeengekomen te worden. Neem in een dergelijk geval contact op met onze arbeidsrechtadvocaten. Zij kunnen u adviseren over het behouden van de werking van uw concurrentiebeding.

Geheimhoudingsbeding werknemer

Een geheimhoudingsbeding zorgt ervoor dat uw werknemer verplicht is om bepaalde informatie van uw onderneming geheim te houden. Wij adviseren u om dit beding schriftelijk overeen te komen en daarbij zo concreet mogelijk te omschrijven waarop de geheimhouding betrekking heeft. Dit voorkomt achteraf discussies over de werking van het beding. Verder adviseren wij u om postcontractuele werking te verbinden aan het geheimhoudingsbeding. Dit zorgt ervoor dat de geheimhouding ook na het einde van de arbeidsovereenkomst geldt.

Proeftijdbeding

Een proeftijdbeding zorgt ervoor dat u inzicht kan krijgen in de geschiktheid van een werknemer gedurende een periode van 1 of 2 maanden. Een proeftijdbeding is enkel geldig indien dit schriftelijk is vastgelegd bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst en het beding voor beide partijen gelijk is. De maximale periode van het beding is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Is de arbeidsovereenkomst korter dan 6 maanden? Dan is geen proeftijd toegestaan.

Wilt u meer weten over bijzondere bedingen en hoe u deze het beste kunt formuleren en inzetten? Neem dan contact op met Peter Verheijden of Lisa Kloot. Zij helpen u graag verder.

Meer over Personeel:

Klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Lisa Kloot

+31(0)10 209 27 61
kloot@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Peter Verheijden

+31 (0)10 209 27 55
verheijden@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Meer over personeel

Arbeidsvoorwaarde leaseauto: Kan werkgever de leaseauto van werknemer innemen?

november 12, 2021|

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om aan hun werknemers een leaseauto ter beschikking te stellen. Vaak gebeurt dit omdat de leaseauto nodig is voor de uitoefening van de werkzaamheden, maar een leaseauto kan ook verstrekt worden voor woon-werkverkeer. Maar kan de werkgever de leaseauto van de werknemer ook weer innemen?

Kwalificatie arbeidsrelatie: managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

oktober 11, 2021|

Het kwalificeren van een arbeidsrelatie is van groot belang. Het bepaalt welke rechten en plichten partijen jegens elkaar hebben. Zo is de relatie tussen werkgever en werknemer zeer verschillend van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien mogelijk is het dan ook verstandig om zo duidelijk mogelijke afspraken te maken over de relatie. Dit voorkomt problemen in de toekomst. Maar wat nu als partijen verschillen van mening over de kwalificatie van de arbeidsrelatie?

Concurrentiebeding opdrachtnemers en het belemmeringsverbod

september 13, 2021|

In de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan – net zoals bij werkgevers en werknemers - een concurrentiebeding overeengekomen worden, zodat de opdrachtgever zijn bedrijfsbelangen kan beschermen wanneer de relatie met de opdrachtnemer eindigt.

Go to Top