(Wijzigen van) arbeidsvoorwaarden2022-07-28T13:59:23+00:00

Personeel

Home » Specialismen » Personeel » (Wijzigen van) arbeidsvoorwaarden

(Wijzigen van) arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers staan centraal in iedere arbeidsovereenkomst. Het is uiteraard van groot belang dat daarin niet alleen de belangen van uw medewerkers, maar ook die van u (tijdens en na afloop van het dienstverband) goed geborgd worden. Het opstellen van deze voorwaarden verdient dan ook serieuze en blijvende aandacht. Wij helpen u daarbij graag.

Wijzigen van arbeidsvoorwaarden

Niet alleen het opstellen, ook het (mogen) wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers is een onderwerp waar u regelmatig en in uiteenlopende situaties mee te maken hebt. Bij het samenvoegen – harmonisatie – van arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld na een overname), bij wijziging van fiscale regelgeving of indien bedrijfseconomische omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoals een Coronacrisis.

Het is van belang om allereerst na te gaan wat u wilt wijzigen en of daarbij eigenlijk wel sprake is van een arbeidsvoorwaarde dan wel van, bijvoorbeeld, een ordevoorschrift (bijvoorbeeld: verbod van alcoholgebruik tijdens het werk). In het laatste geval zijn de spelregels voor aanpassing van arbeidsvoorwaarden niet van toepassing. Ordevoorschriften vallen namelijk onder het instructierecht van de werkgever.

Ook speelt bij het bepalen van de mogelijkheid van aanpassing van arbeidsvoorwaarden een rol of sprake is van primaire, secundaire of tertiaire arbeidsvoorwaarden.

Gronden voor wijzigen van arbeidsvoorwaarden

Wilt u arbeidsvoorwaarden wijzigen, dan zult u daarover in eerste instantie in overleg treden met uw medewerker(s) en deze vragen om met de voorgenomen wijzigingen in te stemmen. Geeft een werknemer geen toestemming om de arbeidsvoorwaarde(n) te wijzigen, dan bestaan er verschillende gronden om een gewenste wijziging van arbeidsvoorwaarden toch te realiseren, te weten eenzijdige wijziging (indien overeengekomen in de arbeidsovereenkomst), goed werknemer- en werkgeverschap, redelijkheid en billijkheid en onvoorziene omstandigheden.

Arbeidsvoorwaarden en de overgang van onderneming

Na overgang van een onderneming bestaat vaak de behoefte om arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. Wilt u arbeidsvoorwaarden wijzigen na een overgang van onderneming? Daarbij kunnen bijzondere omstandigheden bestaan waarmee u rekening moet houden. Zoals verworven rechten, te treffen overgangsregelingen en toepasselijke CAO(‘s).

Arbeidsrecht Advocaat

Wilt u meer weten over werkbare en effectieve arbeidsvoorwaarden en hoe u deze in verschillende situaties kunt wijzigen, neem dan contact op met Peter Verheijden of Lisa Kloot.

Meer over Personeel:

Klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Lisa Kloot

+31(0)10 209 27 61
kloot@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Peter Verheijden

+31 (0)10 209 27 76
verheijden@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Meer over personeel

Vermindering van bedrag waarvoor de bestuurder aansprakelijk is

juli 4, 2022|

Een bestuurder is op grond van artikel 2:248 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk om het tekort in het faillissement aan te zuiveren indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De loongarantieregeling: doorbetaling van loon bij faillissement werkgever

juni 27, 2022|

In de Werkloosheidswet is een regeling opgenomen die werknemers recht geeft op een uitkering in het geval van betalingsproblemen van de werkgever. De regeling wordt ook wel de loongarantieregeling genoemd. Hierin is ook geregeld op welke uitkering een werknemer aanspraak kan maken in geval van faillissement van de werkgever. In dit artikel bespreek ik de belangrijkste bepalingen van de loongarantieregeling die gelden bij faillissement en ga ik in op een recent arrest van de Hoge Raad dat over dit onderwerp is gewezen.

Go to Top