Medezeggenschap2022-07-28T14:03:07+00:00

Personeel

Home » Specialismen » Personeel » Medezeggenschap

Medezeggenschap

Werknemers kunnen in Nederland met hun recht op medezeggenschap invloed uitoefenen op het bedrijf waar zij werken. Bij ondernemingen met meer dan 50 werknemers geldt de verplichting dat een ondernemingsraad (OR) wordt ingesteld. Voor kleinere ondernemingen geldt dat zij een personeelsvertegenwoordiging (PVT) moeten instellen als de meerderheid van het personeel daarom vraagt. Een bedrijf met minder dan 10 werknemers hoeft medezeggenschap in principe niet formeel te regelen, maar dat mag wel.

Inzicht op de werkvloer middels medezeggenschapsorgaan

Een medezeggenschapsorgaan kan voordelen met zich meebrengen. Zo heeft u als ondernemer inzicht in de bestaande problemen omdat u met het medezeggenschapsorgaan regelmatig overleg heeft. Verder kunt u gebruik maken van de ideeën van uw werknemers en kunt u deze ideeën meewegen bij uw besluitvorming. Medezeggenschap zorgt verder voor een grotere betrokkenheid bij uw medewerkers en geeft de besluiten die u als ondernemer neemt meer draagvlak.

Ondernemingsraad (OR) verplicht vanaf 50 medewerkers

Op grond van de wet moet een OR worden ingesteld in ondernemingen waar ten minste 50 personen werkzaam zijn. Dit is de instellingsgrens. Heeft een ondernemer twee of meer ondernemingen met tezamen ten minste 50 personen, dan dient een gemeenschappelijke OR te worden ingesteld als dit bevorderlijk is voor de goede toepassing van de WOR in de betrokken ondernemingen. Verder kan ook een overkoepelende ondernemingsraad worden ingesteld. Dit is het geval bij met elkaar gelieerde of samenwerkende ondernemingen.

Voorschriften ondernemingsraad

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staan diverse procedurele voorschriften die de ondernemer in acht moeten nemen. Deze wet heeft als achterliggende reden het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen.

De OR moet door de ondernemer goed geïnformeerd worden over hetgeen binnen de onderneming speelt. Bij het aantreden van de OR dient de ondernemer dan ook adequate informatie te verstrekken over de omgeving waarbinnen de OR gaat opereren.

Adviesrecht ondernemingsraad

Hierbij moet verder worden gedacht aan het adviesrecht van een Ondernemingsraad (OR). Een OR moet in de gelegenheid worden gesteld om advies uit te brengen over bepaalde voorgenomen besluiten van de organisatie. Dit staat bekend als het adviesrecht van de OR (art. 25 WOR). In artikel 25 WOR staat vermeld op welke momenten de ondernemer advies moet inwinnen bij de OR. U kunt hierbij denken aan het besluit om arbeidskrachten te gaan inlenen of het beëindigen van werkzaamheden van de onderneming of aan de overdracht van aandelen van de betreffende organisatie.

Instemmingsrecht ondernemingsraad

Daarnaast heeft de OR een wettelijk vastgelegd instemmingsrecht (art. 27 WOR). In artikel 27 WOR staat vermeld op welke momenten de ondernemer instemming moet verkrijgen van de OR. Dit is een limitatieve opsomming. Het gaat hier steeds om onderwerpen die het sociale beleid van de onderneming betreffen. Het artikel verwijst daarbij naar ‘regelingen’. Daarmee wordt beoogd dat alleen instemming vereist is bij een besluit van algemene strekking en derhalve niet bij incidentele situaties.

Regelingen ten aanzien van primaire arbeidsvoorwaarden vallen buiten het bereik van het instemmingsrecht (HR 11 februari 2000, JAR 2000/86). Artikel 27 WOR richt zich dan ook op secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden, zoals een auto van de zaak, verlof en scholingen.

Personeelsvertegenwoordiging

In ondernemingen met minder dan 50 personen is medezeggenschap eveneens belangrijk. Een onderneming met meer dan 10 personen, maar minder dan 50 personen hoeft geen OR in te stellen. Desalniettemin moet de ondernemer moet wel direct overleggen en informatie verstrekken aan het personeel. Daarnaast moet advies worden gevraagd over belangrijke besluiten. Dit kan in de vorm van een personeelsvertegenwoordiging (PVT). Wenst de helft van het personeel een PVT, dan bent u als ondernemer zelfs verplicht om een PVT in te stellen. Stelt de ondernemer geen PVT in en verzoekt de helft (of meer dan de helft) niet om een PVT, dan is de ondernemer in ieder geval wel verplicht om twee keer per jaar het personeel bijeen te roepen. Hetzelfde geldt bij het nemen van een belangrijk besluit dan een vierde van het personeel raakt.

Advocaat medezeggenschap

Heeft u vragen over medezeggenschap? De vakgroep Arbeidsrecht staat u graag bij. U kunt contact opnemen met Peter Verheijden of Lisa Kloot.

Meer over Personeel:

Klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Lisa Kloot

+31(0)10 209 27 75
kloot@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Peter Verheijden

+31 (0)10 209 27 75
verheijden@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Meer over personeel

Bonus werknemers: hoe maak je als werkgever een goede bonusregeling?

maart 14, 2022|

De bonus is een mooie stimulans voor werknemers die je als werkgever kunt inzetten. Maar het is wel oppassen geblazen. De bonusregeling kan risico’s met zich meebrengen als deze niet juist op papier is gezet. Als werkgever krijg je vervolgens met de vraag te maken: heeft de werknemer recht op de bonus en hoe hoog is die bonus?

Ga naar de bovenkant